Упутство/Instructions

У СДД се може ући на четири начина:

  1. Према хронолошком реду: активацијом линка отвара се нова страна на којој је поређано девет нових линкова према појединим раздобљима (до 1276, до 1331, до 1346, до 1355, до 1371, до 1402, до 1427, до 1459, после 1459). Активирањем неког од њих омогућава се хронолошки преглед дипломатичких јединица из тог периода.
  2. Према изабраним аукторима: понуђена је укупно 21 категорија (сваки владар из династије Немањића појединачно, краљ Вукашин, деспот Угљеша, кнез Лазар, Вук Бранковић, Стефан Лазаревић, Ђурађ Бранковић, Балшићи, Драгаши, Црнојевићи, црквене установе и великодостојници).
  3. Диригованом претрагом: уноси се један или више од од укупно пет основних идентификационих елемената дипломатичке јединице. Ти чиниоци су: I редни број (код јединица које се састоје од више примерака, за све се користи исти редни број иза којег су додата мала ћирилична слова чији азбучни редослед одражава значај примерка); II ауктор; III дестинатар; IV место издања (у савременој српској или словенској верзији); V датум издавања, који је у формату гггг-мм-дд, при чему су непознати подаци обележени са х – у случају потребе фигуришу и ознаке taq (terminus ante quem), byz (почетак византијске године, tpq (terminus post quem), cca (приближан датум) ili ? (несигуран датум), које су невидљиве за кориснике и служе само за сортирање и претраживање СДД.
  4. Full-text претрагом. Њоме се може циљати читав садржај СДД, а може бити усмерена и на садржину појединих рубрика које чине сваку дипломатичка јединицу.

Свака дипломатичка јединица састоји се од 35 рубрика (Назив документа, Кратки регест, Формализовани датум, Датум, Место, Пуни регест, Традиција исправе, Изворни назив, Место чувања, Снимци, Историјат, Издања, Релевантна литература, Материјал, Оштећења, Димензије, Водени знак, Језик, Писмо, Посебно обојена слова, Графички симболи и украси, Печат, Потпис, Логос-формула, Сведоци, Каснији записи, Време записивања, Место записивања, Поступак записивања, Споменута акта, Напомена, Коментар, Подлога издања, Текст, Фотографије).

Највећи број рубрика делимично је или у потпуности формализован, при чему код формалних чинилаца доминирају категорије: има / нема / недоступно / нема података.

Приликом уноса архивске јединице уносилац уписује одреднице које ће као самосталне информације бити невидљиве за крајњег корисника (Ауктор, Дестинатар, Кратки регест, формализовани датум и редни број). Ове одреднице служе да би се технички решило приказивање изабраних или пронађених (претрагом) докумената. Софтвер помоћу њих генерише назив самог документа на приказу, приказ докумената (хронолошки редослед) или омогућава напредну претрагу кориснику (само одређене аукторе или дестинатаре).

The DSD can be entered in four ways:

  1. Through chronological data: activating the link opens a new page with nine new links towards individual periods (to 1276, 1331, 1346, 1355, 1371, 1402, 1427, 1459, and after 1459). Activating any of them provides a hyperlinked chronologically arranged list of diplomatic units from the given period;
  2. Through a selection of authors: a total of 21 categories is offered (every ruler of the Nemanjid dynasty individually, king Vukašin, despot Uglješa, prince Lazar, Vuk Branković, Stefan Lazarević, Đurađ Branković, the Balšić, Dragaš, and Crnojević families, ecclesiastic institutions and dignitaries);
  3. Through a directed search using any number of a total of five basic identifiers of a diplomatic unit. These are (a) the ordinal number (units comprising several copies use the same ordinal number followed by lowercase Cyrillic letters whose alphabetical order reflects the relative importance of the copies); (b) the author; (c) the addressee; (d) place of issue (given in the modern Serbian/Slavic version); and (e) date of issue, given in the format yyyy-mm-dd, with unknown information marked by x’s and using the extensions taq (terminus ante quem), byz (Byzantine-style year beginning on the given date), tpq (terminus post quem), cca (approximate date), or ? (uncertain date), which are invisible to users and serve only for sorting and searches within the DSD;
  4. Through a full text search that can be targeted to the entire contents of the DSD or to the contents of individual headings through which each diplomatic unit is presented.

Each individual unit can be presented through as many as 35 headings (Document name, Author, Addressee, Brief abstract, Formalized date, Date, Place, Full abstract, Document tradition, Original designation, Place of preservation, Available images, History of preservation, Editions, Relevant bibliography, Writing material, State of preservation, Dimensions, Watermark, Language, Script, Specially colored letters, Graphic symbols and decorations, Seal, Signature, Logos-formula, Information on witnesses, Subsequent annotations, Information on time of issue, Information on place of issue, Information on procedure of issue, Mentioned documents, Notes, Comments, Edition basis, Text, Photographs), some of which are invisible to users (given in italics). The contents of most headings is largely or completely formalized, using expressions like Present, Absent, Inaccessible, and No information, in order to facilitate searching.