Скраћенице и библиографија

СКРАЋЕНИЦЕ

Anali HIDAnali Historijskog instituta u Dubrovniku
АПАрхеографски прилози, Београд
Архив ПДНАрхив за правне и друштвене науке, Београд
Архив САНУАрхив Српске академије наука и уметности, Београд
Архив ХАЗУ / Arhiv HAZUArhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb
ГЗМ / GZMGlasnik Zemaljskog muzeja, Sarajevo
Гласник ДССГласник Друштва српске словесности, Београд
Гласник СНДГласник Скопског научног друштва
Гласник СУДГласник Српског ученог друштва, Београд
Годишњак СКА Годишњак Српске краљевске академије, Београд
Годишњица НЧГодишњица Николе Чупића, Београд
Зборник МСФЛЗборник Матице српске за филологију и лингвистику, Нови Сад
Зборник ФФЗборник Филозофског факултета у Београду
ЗРВИЗборник радова Византолошког института, Београд
ИГИсторијски гласник, Београд
ИЗИсторијски записи, Погдорица
Извѣстιя ИАНИзвѣстιя Императорской академιи наукъ по отдѣленιю русскаго языка и словесности, Петроград
ИЧИсторијски часопис, Београд
Летопис МСЛетоипс Матице српске, Будим, Нови Сад
НССВДНаучни састанак слависта у Вукове дане, Београд
Прилози КЈИФПрилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд
Споменик СКАСпоменик Српске краљевске академије, Београд
ССАСтари српски архив, Београд
Starine JAZUStarine Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb
ХЗХиландарски зборник, Београд

БИБЛИОГРАФИЈА

Д. Аврамовић, Описание древностийД. Аврамовић, Описание древностий српскиих у Светой (атонской) Гори, Београд 1847.
Acta Albaniae IL. Thallóczy – C. Jireček – E. Sufflay, Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia I, Wien 1913.
Actes de Lavra IVArchives de l’Athos XI, Actes de Lavra IV, ed. P. Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos, D. Papachryssanthou et S. Ćirković, Paris 1982.
Actes de Saint-PantéléèmônArchives de l’Athos XII, Actes de Saint-Pantéléèmôn, ed. P. Lemerle, G. Dagron et S. Ćirković, Paris 1982.
Акты ПантелеймонаАкты русского на Святомъ Аөоне монастыря Св. великомученика и целителя Пантелеймона, Киевъ 1873.
В. Алексић, Два преписаВ. Алексић, Два преписа потврдне хрисовуље Стефана Душана поводом оснивања манастира Ваведење пресвете Богородице, задужбине севастократора Дејана, у селу Архиљевица код Прешева, ССА 12 (2013) 31–65.
Д. Анастасијевић, Архив ЛавреД. Анастасијевић, Српски архив Лавре Атонске, Споменик СКА 56 (1922) 6-21.
Аноним, Извори из једне кроникеАноним, Извори из једне кронике. А. Диплома цара Стефана Уроша. (Од 2. јунија 1358. год. у Призрену.), Гласник ДСС 2 (1849) 197-204.
Ф. Баришић, О повељама кнеза ЛазараФ. Баришић, О повељама кнеза Лазара и патријарха Спиридона, Зборник ФФ 12-1 (1974) 357-377.
М. Благојевић, Манастирски поседиМ. Благојевић, Манастирски поседи крушевачког краја, Крушевац кроз векове, Крушевац 1972, 25-48.
М. Благојевић, Господари Срба и ПодунављаМ. Благојевић, Господари Срба и Подунавља – прилог српској дипломатици, ИГ 1-2 (1983) 43-52.
М. Благојевић, Деспот Стефан и МилешеваМ. Благојевић, Деспот Стефан Лазаревић и Милешева, Милешева у историји српског народа, ур. В. Ј. Ђурић, Београд 1987.
М. Благојевић, Државна управаМ. Благојевић, Државна управа у српским средњовековним земљама, Београд 1997 (22001).
М. Благојевић, Закон господина КонстантинаМ. Благојевић, Закон господина Константина и царице Јевдокије, ЗРВИ 44 (2007) 447-458.
V. Bogišić, Pisani zakoniV. Bogišić, Pisani zakoni na slovenskom jugu I. Zakoni izdani najvišom zakonodavnom vlašću u samostalnim državam, Zagreb 1872.
С. Бојанин, ССА 1С. Бојанин, Повеља цара Стефана Уроша којом потврђује дар великог војводе Николе Стањевића манастиру Хиландару, ССА 1 (2002) 103-115.
С. Бојанин, ССА 4С. Бојанин, Повеља цара Стефана Душана о даровању села Лесковљане манастиру Хиландару, ССА 4 (2005) 119-134.
Ђ. Бубало, Влахо епископЂ. Бубало, Влахо епископ или влахоепископ, ЗРВИ 39 (2001/2002) 197-220.
Ђ. Бубало, Повеље у архиву СавинеЂ. Бубало, Средњовековне повеље у архиву манастира Савине, ИЧ 49 (2002) 93-122.
Ђ. Бубало, ССА 2Ђ. Бубало, Фалсификована повеља цара Стефана Уроша о Стонском дохотку, ССА 2 (2003) 99-142.
Ђ. Бубало, Архив ВрањинеЂ. Бубало, Средњовековни архив манастира Врањине (прилог реконструкцији), ССА 5 (2006) 243-276.
Ђ. Бубало, Датум хрисовуље Константина ДрагашаЂ. Бубало, Прилози српској дипломатици. 2. Датум издавања хрисовуље Константина Драгаша о поклону војводе Дмитра манастиру Хиландару, ХЗ 12 (2008) 69-87 (72-74).
Ђ. Бубало, Писана речЂ. Бубало, Писана реч у српском средњем веку. Значај и употреба писаних докумената у средњовековном српском друштву, Београд 2009.
М. Валтровић, Хрисовула кнеза ЛазараМ. Валтровић, Хрисовула кнеза Лазара у Раваници (Врднику), Старинар 2 (1885) 121-125.
С. Верковић, Дарственная грамотаС. Верковичъ, Дарственная грамота короля Стефана Уроша III-го Монастырю Дечанскому, Извѣстιя ИАН 7 (1858) 223-240.
А. Веселиновић, Косовске алузијеА. Веселиновић, Косовске алузије у повељама Стефана Лазаревића, Зборник ФФ 18 (1994) 179-197.
А. Веселиновић, ССА 1А. Веселиновић, Повеља деспота Стефана Лазаревића деспотици Евпраксији, ССА 1 (2002) 131-142.
А. Веселиновић, ССА 2А. Веселиновић, Повеља деспота Стефана Лазаревића манастиру Милешеви, ССА 2 (2003) 193-203.
А. Веселиновић, ССА 8А. Веселиновић, Три повеље из XV века за манастире Тисмена и Водица, ССА 8 (2009) 183-203.
Ј. Вујић, Путешествiе по СербiиЈ. Вујић, Iоакiма Вуича Славено-Сербскаго Списателя Путешествiе по Сербiи: во кратцѣ собственномъ рукомъ нѣговомъ списано у Крагоевцу у Сербїи, Будим 1828.
Ж. Вујошевић, ССА 3Ж. Вујошевић, Хрисовуља краља Стефана Душана манастиру Св. Петра и Павла на Лиму, ССА 3 (2004) 45-69.
Ж. Вујошевић, ССА 4Ж. Вујошевић, Повеља краља Стефана Душана о цркви Светог Николе у Добрушти, ССА 4 (2005) 51-67.
Ж. Вујошевић, ССА 5Ж. Вујошевић, Хрисовуља цара Стефана Душана о селу Потолину, ССА 5 (2006) 115-137.
Ж. Вујошевић, ССА 9 – Хил. 63Ж. Вујошевић, Повеља господина Константина Драгаша Хиландару о поклонима војводе Дмитра (Хил. 63), ССА 9 (2010) 111-133.
Ж. Вујошевић, ССА 9 – Хил. 64Ж. Вујошевић, Повеља господина Константина Драгаша Хиландару о даровању четири села у околини Врања (Хил. 64), ССА 9 (2010) 135-145.
Ж. Вујошевић, ССА 10Ж. Вујошевић, Повеља браће Драгаша Хиландару о цркви Св. Власија, ССА 10 (2011) 71-86.
Ж. Вујошевић, Архиљевичка хрисовуљаЖ. Вујошевић, Архиљевичка хрисовуља цара Стефана Душана, Иницијал 1 (2013) 241–254.
Ж. Вујошевић, Повеља Константина Драгаша о Леснову Ж. Вујошевић, Повеља Константина Драгаша Хиландару о манастиру Леснову, Realia Byzantino-Balcanica, София 2014, 453–475.
Z. Vujosevic, Über den StatusZ. Vujosevic, Über den Status einiger Urkunden des serbischen Kaisers Stefan Uros (1355–71): Ein Beitrag zur Kanzleiforschung, Initial 4 (2016) 109–124.
Д. Вуксан, Неколико докуменатаД. Вуксан, Неколико докумената махом из епохе Црнојевића I-II, Записи 22, св. 2-3 (1939) 120-121; 176-183.
Б. Вуловић, РаваницаБ. Вуловић, Раваница: њено место и њена улога у сакралној архитектури Поморавља, Београд 1966.
A. Vučetić, Pisma kalugjeraA. Vučetić, Pisma kalugjera srpskih manastira na Svetoj Gori knezu i vlasteli Dubrovačkoj (god. 1520 do 1792), Starine JAZU 17 (1885) 1-48.
Н. Гагова, Съдбата на Рилския манастирН. Гагова, Съдбата на Рилския манастир през XIV в. от гледна точка на неговия статут на ктиторски манастир, Слово: към изграждане на дигитална библиотека на южнославянски ръкописи, София 2008, 177-193.
В. Григорович, Очеркъ путешествіяВ. Григорович, Очеркъ путешествія по Европейской Турціи II, Москва 21877. [11848]
М. Грковић, Прва хрисовуљаМ. Грковић, Прва хрисовуља манастира Дечани - The First Charter of the Decani Monastery (двојезично), Београд 2004.
Ц. Грозданов – Д. Ћорнаков, Историјски портрети I-IIIЦ. Грозданов – Д. Ћорнаков, Историјски портрети у Полошком I, Зограф 14 (1983) 60-67; II, Зограф 15 (1984) 87-93; III, Зограф 18 (1987) 37-44.
Н. Грујић, СтаринаН. Грујић, Старина, Сербскій народнιй листъ 10-41, Будимъ 1845, 326-327.
Р. Грујић, Лична властелинстваР. Грујић, Лична властелинства српских црквених претставника у XIV и XV веку, Гласник СНД 13 (1934) 47-68.
Р. Грујић, Духовни животР. Грујић, Духовни живот, Војводина I. Од најстаријих времена до Велике сеобе, ур. Д. Ј. Поповић, Нови Сад 1939 (ND 2008) 330-414.
Р. Грујић, Археолошке и историјске белешкеР. Грујић, Археолошке и историјске белешке из Македоније. Задужбина великог војводе Николе Стањевића, Старинар 3-4 (1955) 205-211.
Ђ. Даничић, Три хрисовуљеЂ. Даничић, Три српске хрисовуље, Гласник ДСС 11 (1859) 130-143.
М. Динић, Три повељеМ. Динић, Три повеље из исписа Ивана Лучића, Зборник ФФ 3 (1955) 69-94.
Г. Добрашиновић, Из цетињских архиваГ. Добрашиновић, Из цетињских архива (из оставштине Вука Стеф. Караџића), Библиографски вјесник 26, св. 3 (1997) 62-67.
Documente, B (1247-1500)Documente privind istoria României. Veacul XIII, XIV şi XV. B. Ţara Româneаscă (1247-1500), Bucureşti 1953.
П. Драгичевић, ССА 10П. Драгичевић, Повеља „царице“ Јевдокије и њеног сина Константина о даривању Хиландару њихове баштинске цркве у Архиљевици, ССА 10 (2011) 87-102.
DRH. B IDocumenta Româniae Historica. B. Ţara Românescă I (1247-1500), ed. P. P. Panaitescu – D. Mioc, Bucureşti 1966.
Н. Дучић, ВрањинаН. Дучић, Врањина у Зети и крисовуље на Цетињу, Гласник СУД 27 (1870) 164-192 (= Књижевни радови I, Београд 1891).
И. Ђорђевић, О средњовековној цркви Св. НиколеИ. Ђорђевић, О средњовековној цркви Св. Николе у Врању, Врањски гласник 26-27 (1993-94) 25-44.
П. Ђорђић, Историја српске ћирилицеП. Ђорђић, Историја српске ћирилице. Палеографско-филолошки прилози, Београд 1971 (31990).
М. Живојиновић, Стонски доходакМ. Живојиновић, Светогорци и Стонски доходак, ЗРВИ 22 (1983) 165-206.
М. Живојиновић, Властелинство ХиландараМ. Живојиновић, Властелинство манастира Хиландара у средњем веку, Манастир Хиландар, прир. Г. Суботић, Београд 1998.
М. Живојиновић, Историја Хиландара IМ. Живојиновић, Историја Хиландара I, Београд 1998.
М. Живојиновић, Властелинство Хиландара 1348.М. Живојиновић, Властелинство манастира Хиландара према хрисовуљи цара Душана из 1348. године, Осам векова Хиландара, Београд 2000, 35-50.
М. Живојиновић, Драгаши и Света ГораМ. Живојиновић, Драгаши и Света Гора, ЗРВИ 43 (2006) 41-57.
М. Живојиновић, Струмички метохМ. Живојиновић, Струмички метох Хиландара, ЗРВИ 45 (2008) 205-221.
Б. Зарковић, Хотачка метохијаБ. Зарковић, Хотачка метохија, Приштина 2002.
Задужбине КосоваЗадужбине Косова: споменици и занмења српског народа, ур. А. Јевтић, Призрен – Београд 1987.
Зборник повеља и писама IЗборник средњовековних ћириличких повеља и писама Србије, Босне и Дубровника I (1186-1321), прир. В. Мошин, С. Ћирковић, Д. Синдик, Београд 2011.
Зборник црквених песамаЗборник црквених богослужбених песама, Београд 1971.
В. Иванова, Орѣховскиятъ монастиръВ. Иванова, Орѣховскиятъ монастиръ и неговитѣ грамоти, Известия на историческото дружество въ София 11-12 (1931-32) 84-118.
Й. Ивановъ, Български стариниЙ. Ивановъ, Български старини изъ Македония, София 21931 (11908).
П. Ивић - М. Грковић, Дечанске хрисовуљеП. Ивић - М. Грковић, Дечанске хрисовуље, Нови Сад 1976.
ИСН I-VIИсторија српског народа I-VI, Београд 21994.
В. Јагић, Хрисовуљ деспота СтефанаВ. Јагић, Хрисовуљ деспота Стефана, ГЗМ 2 (1890) 252-254.
М. Јанковић, Епископије и митрополијеМ. Јанковић, Епископије и митрополије Српске цркве у средњем веку, Београд 1985.
И. Јастребов, Препис хрисовуљаИ. Јастребов, Препис хрисовуља на Цетињу о манастиру Св. Николе на Врањини, Гласник СУД 47 (1879) 221-231. (= Податци за историју српске цркве. Из путничког записника, Београд 1879.)
И. Јастребов, Хрисовуља Дечанског краљаИ. Јастребов, Хрисовуља Дечанског краља од године 1326, Гласник СУД 49 (1881) 355-366.
K. Jirecek, Dohodak stonskiK. Jirecek, Dohodak stonski, koji su Dubrovčani davali srpskome manastiru sv. Arhangjela Mihajla u Jerusalimu i povelje o njemu cara Uroša (1358) i carice Mare (1479), Festschrift für Jagić, Berlin 1908, 527-542.
Г. Јовановић, О повељи деспота СтефанаГ. Јовановић, О повељи деспота Стефана Лазаревића манастирима Тисмани и Водици из 1406. године, НССВД 19-1 (1991) 50-58.
Г. Јуришић, Дечански првенацГ. І. Юришићъ, Дечански првенац. Описанιе манастира Дечана, диплома краля Дечанскогъ..., Нови Сад 1852.
B. Korablev, Actes de Chilandar IIB. Korablev, Actes de Chilandar II, Actes Slaves, Византійскій временникъ 19, приложение, Петроградъ 1915. [Amsterdam 21975]
Д. Кораћ, Повеља Стефана Душана манастиру у ТетовуД. Кораћ, Повеља краља Стефана Душана манастиру Свете Богородице у Тетову. Прилог српској дипломатици и сфрагистици, ЗРВИ 23 (1984) 141-165.
Љ. Котарчић, Повеља деспота СтефанаЉ. Котарчић, Повеља деспота Стефана Лазаревића манастирима Тисмани и Водици из 1406. године, АП 9 (1987) 117-124
Леонидъ, Историческое описаніеАрхимандритъ Леонидъ, Историческое описаніе сербской царской лавры Хиландаря и ея отношенія къ царствамъ сербскому и русскому, Москва 1868.
Леонид, Стара српска писмаАрхимандрит Леонид, Стара српска писма из руског манастира Св. Пантелеимона у Светој Гори, Гласник СУД 7/24 (1868) 231-295.
Р. Љубинковић, Хумско епархиско властелинствоР. Љубинковић, Хумско епархиско властелинство и црква Св. Петра у Бијелом Пољу, Старинар 9-10 (1957) Београд 1958-59, 97-123.
Манастир ХиландарМанастир Хиландар, прир. Г. Суботић, Београд 1998.
С. Мандић, Болоњски преписС. Мандић, Болоњски препис раваничке повеље, Манастир Раваница. Споменица о шестој стогодишњици, Београд 1981, 257-264.
С. Марјановић-Душанић, Владарска идеологијаС. Марјановић-Душанић, Владарска идеологија Немањића, Београд 1997.
С. Марјановић-Душанић, ССА 2С. Марјановић-Душанић, Хрисовуља краља Душана о даровању манастира Св. Николе Мрачког у Орехову манастиру Хиландару, ССА 2 (2003) 55-68.
С. Марјановић-Душанић, ССА 3С. Марјановић-Душанић, Повеља краља Стефана Душана старцу Јовану, ССА 3 (2004) 35-44.
С. Марјановић-Душанић, Повеље мрачког комплексаС. Марјановић-Душанић, О питању аутентичности повеља мрачког комплекса, ССА 3 (2004) 153-168.
С. Марјановић-Душанић, ССА 4С. Марјановић-Душанић, Повеља краља Стефана Душана о поклањању цркве Светог Николе у Врању манастиру Хиландару, ССА 4 (2005) 69-85.
С. Марјановић-Душанић, О неким нерешеним питањимаС. Марјановић-Душанић, О неким нерешеним питањима из повеље Стефана Душана за цркву Светог Николе у Врању, ССА 4 (2005) 237-248.
С. Марјановић-Душанић – Т. Суботин-Голубовић, ССА 6С. Марјановић-Душанић – Т. Суботин-Голубовић, Повеља краља Стефана Душана о поклону Хиландару цркве Св. Ђорђа и села Полошко, ССА 6 (2007) 55-67.
С. Марјановић-Душанић, Свети краљС. Марјановић-Душанић, Свети краљ. Култ Стефана Дечанског, Београд 2007.
С. Марјановић-Душанић – Т. Суботин-Голубовић, ССА 9С. Марјановић-Душанић – Т. Суботин-Голубовић, Повеља краља Стефана Душана манастиру Хиландару. Потврда о поклону манастира Св. Ђорђа и села Уложишта који је Хиландару приложила Милшина жена Радослава, ССА 9 (2010) 63-73.
В. Марковић, Православно монаштвоВ. Марковић, Православно монаштво и манастири у средњевековној Србији, Сремски Карловци 1920. (ND 2002)
Х. Матанов, Княжеството на ДрагашиХ. Матанов, Княжеството на Драгаши. Към историята на Североизточна Македония в предосманската епоха, София 1997.
Д. Медаковић, Манастир СавинаД. Медаковић, Манастир Савина. Велика црква, ризница, рукописи, Београд 1978.
Ч. Мијатовић, Српски одзрациЧ. Мијатовић, Српски одзраци из румунске историје, Летопис МС 187-3 (1896) 1-36.
F. Miklosich, Monumenta SerbicaF. Miklosich, Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii, Wien 1858. [Graz 21964]
М. С. Милојевић, Путопис IIIМ. С. Милојевић, Путопис дела праве (старе) Србије III, Београд 1877.
С. Милојевић, МусићиС. Милојевић, Мусићи, ИЧ 33 (1986) 5-36.
К. Митровић, ССА 7К. Митровић, Повеља деспотице Јелене Јакшић манастиру Хиландару, ССА 7 (2008) 195-203.
Р. Михаљчић, Даровнице породице ВукославићР. Михаљчић, Прилог српском дипломатару. Даровнице властеоске породице Вукославић, ИГ 1-2 (1976) 99-106.
Р. Михаљчић, ССА 2Р. Михаљчић, Хрисовуља цара Уроша мелничком митрополиту Кирилу, ССА 2 (2003) 85-97.
Р. Михаљчић, ССА 4Р. Михаљчић, Хрисовуља цара Уроша манастиру Хиландару, ССА 4 (2005) 151-160.
Р. Михаљчић, ССА 5Р. Михаљчић, Хрисовуља цара Уроша манастиру Хиландару о дару калуђера Романа, ССА 5 (2006) 139-148.
С. Мишић, ССА 2С. Мишић, Хрисовуља краља Стефана Уроша III Хиландару, ССА 2 (2003) 29-40.
С. Мишић, ССА 4С. Мишић, Хрисовуља цара Стефана Душана о поклањању цркве Светог Николе у Псачи манастиру Хиландару, ССА 4 (2005) 135-149.
С. Мишић, ССА 5С. Мишић, Повеља краља Стефана Уроша III манастиру Хиландару, ССА 5 (2006) 65-81.
С. Мишић, ССА 8С. Мишић, Хрисовуља краља Стефана Уроша III Призренској епископији, ССА 8 (2009) 11-36.
С. Мишић, ССА 9С. Мишић, Хрисовуља краља Стефана Душана Хиландару којом прилаже властелина Рудла, ССА 9 (2010) 75-86.
А. Младеновић, Три повељеА. Младеновић, Три повеље и једно писмо кнеза Лазара, Зборник МСФЛ 41/2 (1998) 35-73.
А. Младеновић, Повеље Хиландару и ОбрадуА. Младеновић, Повеље кнеза Лазара Хиландару (1379/1380) и властелину Обраду Драгосаљићу, Осам векова Хиландара, Београд 2000, 203-222.
А. Младеновић, Повеље кнеза ЛазараА. Младеновић, Повеље кнеза Лазара, Београд 2003.
А. Младеновић, Повеље деспота СтефанаА. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, Београд 2007.
В. Мошин, Повеља краља ВладиславаВ. Мошин, Повеља краља Владислава Богородичином манастиру у Бистрици и златне буле краља Уроша, Гласник СНД 21 (1940) 21-32.
V. Mošin, SankcijaV. Mošin, Sankcija u vizantijskoj i južnoslovenskoj ćirilskoj diplomatici, Anali HID 3 (1954) 27-52.
В. Мошин, Повеље краља МилутинаВ. Мошин, Повеље краља Милутина – дипломатичка анализа, ИЧ 18 (1971) 53-85.
В. Мошин, Балканската дипломатијаВ. Мошин, Балканската дипломатија и династичките бракови на кралот Милутин, Споменици на Македонија II, Скопје 1977, ??-??
В. Мошин, Повеље о Арханђеловом манастируВ. Мошин, Повеље цара Стефана Душана о Арханђеловом манастиру у Јерусалиму и о манастиру Св. Николе на скадарском острву Врањини, АП 3 (1981) 7-36. [1. изд у Folia Slavica 3, 1/2, 1979, 175-200]
В. Мошин – М. Пурковић, Хиландарски игуманиВ. Мошин – М. Пурковић, Хиландарски игумани средњега века, прир. М. Живојиновић, Београд 21999.
V. Mošin – S. Traljić, Ćirilske ispraveV. Mošin – S. Traljić, Ćirilske isprave i pisma u Arhivu Jugoslavenske akademije, Starine JAZU 46 (1956) ??-??.
V. Mošin – S. Traljić, Vodeni znakoviV. Mošin – S. Traljić, Vodeni znakovi XIII i XIV vijeka I-II, Zagreb 1957.
D. Nagorni, Die Kirche Sv. PetarD. Nagorni, Die Kirche Sv. Petar in Bijelo Polje (Montenegro). Ihre Stellung in der Geschichte der serbischen Architektur, München 1978.
Е. П. Наумов, Вторая архилевицкая грамотаЕ. П. Наумов, Вторая архилевицкая грамота как исторический источник, Источники и историография славянского средневековья, Москва 1967, 84-100.
Ђ. Николајевић, Диплома Деспота СтефанаЂ. Николајевић, Диплома Деспота Стефана, Лазарева сина, съ коіомъ покланя Манастиру Милѣшеву петъ села, Србско-далматинскій Магазинъ 9 (1844) 125-127.
М. Николић, Властелинство ЖдрелаМ. Николић, Властелинство манастира Ждрела (Горњака), ИЧ 20 (1973) 149-155.
М. Николић, Властелинство Св. НиколеМ. Николић, Властелинство манастира Св. Николе у Добрушти, ИЧ 24 (1977) 73-82.
С. Новаковић, Хрисовуљ цара Стефана ДушанаС. Новаковић, Хрисовуљ цара Стефана Душана гробу мајке му краљице Теодоре, Споменик СКА 9 (1891) 3–7.
С. Новаковић, Примери књижевности и језикаС. Новаковић, Примери књижевности и језика старога и српско-словенскога, Београд 31904 (= Изабрана дела 14, прир. Т. Јовановић, Београд 2000; 11877; 21889).
С. Новаковић, Законски споменициС. Новаковић, Законски споменици српских држава средњега века, Београд 1912.
P. P. Panaitescu, Documentele IP. P. Panaitescu, Documentele ţârii Româeşti I, Bucureşti 1938.
В. Р. Петковић, Манастир РаваницаВ. Р. Петковић, Манастир Раваница, Београд 1922.
В. Р. Петковић, Манастир ДечаниВ. Р. Петковић, Манастир Дечани, Београд 1941.
Ј. С. Поповић, Древности србскеЈ. С. Поповић, Древности србске. Повелѣ и дипломе, Гласник ДСС 1 (1847) 153-183.
Ф. Радичевић, СтаринеФ. Радичевић, Старине. Стефан Владислав дарива неке земље манастиру Врањини, Просвјета 2, св. 9-10, Цетиње 1890.
Ђ. Сп. Радојичић, Григорије из ГорњакаЂ. Сп. Радојичић, Григорије из Горњака, ИЧ 3 (1951-1952) 85-106.
Н. Радојчић, [Извештај]Н. Радојчић, [Извештај о раду у Болоњи], Годишњак СКА 48 (1939) 342-355.
М. Ризнић, Манастир ГорњакМ. Ризнић, Манастир Горњак, Старинар 3 (1886) 59-64.
П. Ровинскιй, Черногорιя I-IIП. Ровинскιй, Черногорιя въ ея прошломъ и настоящемъ I-II, Санктпетербургъ 1888-1897 (= Црна Гора у прошлости и садашњости I-II, Цетиње – Сремски Карловци 1993, 1994).
И. Руварац, О кнезу ЛазаруИ. Руварац, О кнезу Лазару, Нови Сад 1887.
И. Руварац, О кучајинским манастиримаИ. Руварац, О кучајинским манастирима по записима, Старинар 6 (1889) 33-44.
A. Sacerdoţeanu – D. P. Bogdan, Culegere de facsimileA. Sacerdoţeanu – D. P. Bogdan, Culegere de facsimile pentru şcoala de arhivistică, Seria slava, Bucureşti 1943.
Selected Charters ISelected Charters of Serbian Rulers (XII-XV century) I, ed. T. Živković, S. Bojanin, V. Petrović, Athens 2000.
Д. Синдик, Српска актаД. Синдик, Српска средњовековна акта у манастиру Хиландару, Хиландарски зборник 10 (1998) 9-132.
Д. Синдик, Српски печатиД. Синдик, Српски средњовековни печати у манастиру Хиландару, Осам векова Хиландара, Београд 2000, 229-239.
Л. Славева – В. Мошин, Српски грамотиЛ. Славева – В. Мошин, Српски грамоти од Душаново време, Прилеп 1988.
А. Соловјев, Два прилогаА. Соловјев, Два прилога проучавању Душанове државе: II Печати на Душановим повељама, Гласник СНД 2, св. 1-2 (1926) 25-46.
А. Соловјев, Одабрани споменициА. Соловјев, Одабрани споменици српског права од XII до краја XV века, Београд 1926.
А. Соловјев, Једна српска жупаА. Соловјев, Једна српска жупа за време царства, Гласник СНД 3 (1927) 25-42.
А. Соловјев, Повеља краља ДушанаА. Соловјев, Повеља краља Душана о манастиру Св. Николе у Врањи, Прилози КЈИФ 7, 1-2 (1927) 107-115.
А. Соловјев, Повеље цара УрошаА. Соловјев, Повеље цара Уроша у Хиландарском архиву, Богословље 2, св. 4 (1927) 280-293. [1928]
А. Соловјев, Једно суђењеА. Соловјев, Једно суђење из доба кнеза Лазара, Архив ПДН 35-3 (1929) 188-197.
А. Соловјев, Кад је Дечански проглашен за свецаА. Соловјев, Кад је Дечански проглашен за свеца­? (краља Душанова повеља Лимском манастиру), Богословље 4, св. ? (1929) 284-298.
А. Соловјев, Повеље Св. Николе МрачкогА. Соловјев, Повеље манастира Св. Николе Мрачког, Прилози КЈИФ 9, св. 1-2 (1929) 1-18.
А. Соловјев, Кончански практикА. Соловјев, Кончански практик, ЗРВИ 3 (1955) 83-109.
Споменици на МакедонијаСпоменици за средновековната и поновата историја на Македонија I-IV, ур. В. Мошин, Скопје 1975, 1977, 1980, 1981.
Србскιи споменицыСрбскιи споменицы... собрани трудомъ Павла Карано-Твртковића, Београд 1840.
С. Станојевић, СтудијеС. Станојевић, Студије о српској дипломатици I-XXVIII, Глас СКА 90-169 (1912-1935).
Стефан Лазаревић, Књижевни радовиДеспот Стефан Лазаревић, Књижевни радови, прир. Ђ. Трифуновић, Београд 1979.
Љ. Стојановић, Стари српски хрисовуљиЉ. Стојановић, Стари српски хрисовуљи, акти, биографије, летописи, типици, поменици, записи и др., Споменик СКА 3 (1890).
Б. Стрика, Далматински манастириБ. Стрика, Далматински манастири, Загреб 1930.
Ј. Суботић, Диплома кнеза ЛазараЈ. Суботић, Диплома кнеза Лазара 1381. године манастиру Раваници, Летопис МС 79 (1847) 46-63.
Г. Томовић, Жупа ЉубовиђаГ. Томовић, Жупа Љубовиђа, Краљ Владислав и Србија XIII века, Београд 2003, 47-59.
Г. Томовић, Манастир Светог ЂорђаГ. Томовић, Манастир Светог Ђорђа и село Уложишта на Дреници, ХЗ 13 (2011) 7-14.
В. Тријић, ССА 4В. Тријић, Повеља краља Стефана Уроша II Милутина манастиру Светих апостола на Лиму, ССА 4 (2005) 3-22.
В. Тријић, ССА 5В. Тријић, Повеља краља Стефана Дечанског манастиру Светих апостола Петра и Павла на Лиму, ССА 5 (2006) 51-64.
А. А. Турилов, Заметки о сербских грамотахА. А. Турилов, Заметки о сербских грамотах XIV-XV вв., написанных книжным письмом: проблемы писцов, подлинности и датировки актов (из предварительных наблюдений), ССА 9 (2010) 193-216.
С. Ћирковић, Раваничка хрисовуљаС. Ћирковић, Раваничка хрисовуља, Манастир Раваница. Споменица о шестој стогодишњици, Београд 1981, 69-82.
С. Ћирковић, Хрељин поклонС. Ћирковић, Хрељин поклон Хиландару, ЗРВИ 21 (1982) 103-117.
С. Ћирковић, Две повеље за ЛавруС. Ћирковић, Две српске повеље за Лавру, ХЗ 5 (1983) 91-100.
С. Ћирковић, Србија уочи царстваС. Ћирковић, Србија уочи царства, Дечани и византијска уметност средином XIV века, Београд 1989, 3-13.
С. Ћирковић, Област кесара ВојихнеС. Ћирковић, Област кесара Војихне, ЗРВИ 34 (1995) 175-184.
С. Ћирковић, Хиландарска свећаС. Ћирковић, Хиландарска свећа у Дубровнику, Настава историје 8 (1998) 5-19.
С. Ћирковић, Хиландарски игуман ЈованС. Ћирковић, Хиландарски игуман Јован, Осам векова Хиландара, Београд 2000, 59-70.
С. Ћирковић, Повеље кнеза ЛазараС. Ћирковић, Повеље кнеза Лазара и његова канцеларија, ССА 2 (2003) 207-215.
В. Ћоровић, Питања о хронологијиВ. Ћоровић, Питања о хронологији у делима св. Саве, Годишњица НЧ 50 (1941) 24-34.
М. Убипарип, Две повеље цара УрошаМ. Убипарип, Две повеље цара Уроша у архиву манастира Хиландара, Прилози КЈИФ 67 (2001) 99–109.
Б. Ферјанчић, Владарска идеологијаБ. Ферјанчић, Владарска идеологија у српској дипломатици после пропасти царства, О кнезу Лазару, Београд 1975, 139-150.
Т. Флоринский, Аөонскіе актыТ. Флоринский, Аөонскіе акты и фотографическіе снимки съ нихъ въ собраніяхъ П. И. Севастьянова, С. Петербургъ 1880.
Т. Флоринский, ПамятникиТ. Флоринский, Памятники законодательной дѣятельности Душана царя Сербовъ и Грековъ, Кіевъ 1888.
А. Фотић, Света Гора и ХиландарА. Фотић, Света Гора и Хиландар у Османском царству (XV-XVII век), Београд 2000.
B. P. Haşdeu, Arhiva IstoricăB. P. Haşdeu, Arhiva Istorică României 1-2 (1865) 17-18.
Цетињски љетописЦетињски љетопис, прир. Н. С. Мартиновић, Цетиње 1962.
P. J. Šafarik, PamătkyP. J. Šafarik, Pamătky dřevního písemnictvý Jíhoslovanův, Prag 21873.
Б. Шекуларац, Двије повељеБ. Шекуларац, Двије повеље у архиву манастира Св. Николе Врањинског, Гласник Одјељења умјетности ЦАНУ 4 (1982) 150–152.
Б. Шекуларац, Врањинске повељеБ. Шекуларац, Врањинске повеље XIII-XV вијек, Титоград 1984.
Б. Шекуларац, Дукљанско-зетске повељеБ. Шекуларац, Дукљанско-зетске повеље, Титоград 1987.
Г. Шкриванић, Властелинство Св. НиколеГ. Шкриванић, Властелинство св. Николе Врањинског, ИЗ 16, св. 3-4 (1959) 37-44.
Г. Шкриванић, Раваничко властелинствоГ. Шкриванић, Раваничко властелинство, Манастир Раваница. Споменица о шестој стогодишњици, Београд 1981, 83-99.